Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Rumboci – župa sv. Franje Asiškog

E-mail Ispis PDF

Župa Rumboci osnovana je 1971. godine odvajanjem od župe Rama/Šćit. God. 1973. izgrađeni su župni stan i crkva (30x15 m) po projektu M. Subotića. Nakon dovršenja gradnje prišlo se postupnom uređenju unutrašnjosti crkve. Put križa izradio je slikar J. Turković (1980), a dva brončana kipa Sv. Franje i B. D. Marije J. Poljan. Oltarna menza izvedena je po nacrtu Z. Grgića. Na pročelju crkve izvedeni su 1999. god. vitraji akademskog slikara Dražena Trogrlića s temom Pjesma brata sunca (79,5 m2) a 2000. god. na bočnim stranama crkve vitraji istog slikara s temom Stvaranje kroz pjesmu stvorenja (43 m2).

Na području župe nalazi se podružna crkvica (kapela) u Zvirnjači, koje je gradnja dovršena 1931. god. po projektu K. Parika (Paržika). Zvonik je dograđen oko 1970, a naknadno je dodana i sakristija. U zadnjem ratu je oštećena a nakon rata sanirana. U crkvi se nalazi brončani kip Sveti Anto (1996.) rad Stjepana Skoke.

Župa je 1991. god. imala 2.250 vjernika. Danas župa broji 1.747 vjernika koji žive u 357 obitelji. Župu tvore naselja: Rumboci, Konj Dolac, Lokve, Varvara, Zahum i Zvirnjača.